Bla Kantunieri – Blog Post from SportMalta CEO Mark Cutajar

sportmt November 11, 2019 0

Ftit snin ilu meta kont ghadni fil-qasam gurnalistiku mhux biss kont naghmel programm fuq it-televizzjoni izda anke kont kontributur fuq diversi gurnali b’artikli kollha relatati ma’ l-isport.  Kont niehu gost li l-qarrejja mhux biss jaqraw dawn il-kummenti izda anke jagghtu ir-reazzjonijiet taghhom.  Qed niehu gost li din il-gazetta qed terga taghtini din l-oppotunita wara snin u mill-llum ghal gimghat li gejjien ser inkun qed naqsam maghkhom hsibijiet minn gimgha ta` sport li tkun ghada kif ghaddiet.

SportMalta tirbah il-BeActive Work Place award f ‘Budapest

Xtaqt illum nitkellem fuq il-Beactive.  Dan l-islogan issa sar popolari  mhux biss ma` l-Ewropa izda anke maghna il-Maltin.  Bi kburija l-ahbar li SportMalta, l-awtorita governativa ta` l-isport li jien naghmel parti minnha rebhet l-unur tal-BeActive Workplace Award mill-Kumissjoni Ewropea.  Dan il-premju jaghti rikonoxximent lil haddiema li waqt il-hin ta` xoghol jorganizzaw attivita biex ikunu iktar attivi. Dan il-premju mhux biss jaghti kuragg lilna bhala haddiema biex naghmlu iktar attivita fizika izda jwassal messagg ukoll.  Jwassal messagg lil dawn kollha f’pozizzjonijiet ta` tmexxija sabiex jiehdu inizzjattivi u flimkien ma` l-impjegati taghhom fi ftit sieghat matul il-gimgha jorganizzaw attivitajiet sportive.  Ghax kif intqakl minn membru tal-gurija waqt is-serata ta` premjazzjoni, haddiema b’sahhtihom, haddiema kuntenti u haddiema kuntenti jaghtu aktar prodott tajjeb.

Xoghol tajjeb mill-MESA

U kif qed nitkellemu fuq attivitajiet fuq il-post ta` xoghol, xtaqt naghti it-tifhir tieghi ghal hidma eccelenti li jaghmlu il-Malta Employers Sport Association.  Din l-organizazzjoni torganizza attivitajiet sportive u kompetizzjonijiet varji ghal haddiema ta` entitajiet u dipartimenti governattivi.  L-entuzjazmu ta` tmexxija qed jghin biex sena wara sena tikber l-attivita u anke tikber il-partecipazzjoni.    Minn kampjonat tal-futbol  li kien jigi organizzat qabel issa ghexieren ta` sport varju qed jigu offruti ghal impjegati ta` civil u mhux biss. Mhux hekk biss izda f’dawn l-ahhar snin, Il-MESA qed tiehu parti attiva anke f’livell internazzjonali bi timijiet Maltin jiehdu sehem b’success f’kampjonati simili madwar l-Ewropa.

Kummissjoni ghal Intergrita fl-Isport

Inizzjattiva ohra eccelenti li thabbret fl-ahhar jiem kienet dik ta` Segretarju Parlamentari ghal-Isport Clifton Grima li nieda kumissjoni ghal intergrita fl-Isport.  Din il-kummissjoni issa hadet il-forma wara li ftit snin ilu l-Malta Football Association bdiet tlaqqa lil partijiet kollha koncernati wara li kien hemm kazi ta` koruzzjoni fl-isport tal-futbol li poggew lil Malta b’mod ikrah fuq ir-radar ta` l-isport Ewropew.  Din il-kummissjoni issa tista tkun ta` forcina ghal dawn l-assocjazzjonijiet u klabbs li ma’ ghandhomx ir-rizorsi necessarji mhux biss biex jiggieldu il-koruzzjoni ta` kull xorta izda anke biex jinvestigawha.  Bla dubju ta` xejn Kumissjoni li ninsab perswaz li ser tiffoka fuq kampanja edukattiva sabiex minn eta zghira lit-tfal sportive taghhna inrawmu kultura ta` sport nadif.  Dan biex imbaghad eventwalment dawn it-tfal ikunu l-protagonisti fil-grawnds u barra l-grawnds ta` Sport hieles minn kull dubji.  Ninsab konvint li din il-kummissjoni ser thalli l-frott fi snin li gejjien.

Is-Sigurta l-Ewwel

Il-Kaz ta` Yau Mun Law il-plejer ta` 36 sena ta` Santa Venera li nhar il-Hamis li ghadda waqfitlu qalbu waqt li kien qed jilghab fil-grawnd ta’ Centinarju igieb maghha riflessjonijiet importanti.  Mhux ser nidhol fuq dan il-kaz partikolari ghax hemm investigazzjoni ghadejja u jien ma jien hadd biex nidhol fiha pero xtaqt naghmel ftit riflessjonijiet.  Ilna ghal hafna snin nghidu li hemm bzonn li jkun hemm ambulanza f’kull post li jkun hemm il-loghob u mhux biss futbol izda f’kull post li ssir kompetizzjoni sportiva.  Din bla dubju igieb spejjez fuq l-assocjazzjoni izda ma` hemm l-ebda spiza meta tqabbilha ma` hajja ta` persuna.  Din ma’ tghoddx ghal futbol biss izda ghal kull sport kompetittuv iehor.  U hekk ambulanza f’kull kompetizzjoni hija impossibli, allura inruidu naraw li f’ kull facilita fejn issir sport ikun hemm first aiders u apparat necessarju sabiex tigi moghtija l-ewwel ghajnuna.  Mhux hekk biss izda wiehed ma jriedx jinsa li l-isport ghalkemm huwa tajjeb ghas-sahha igieb ukoll fuq persuna sfidi momentarji u ghalhekk insaqsi hekk hux wasal iz-zmien li assocjazzjonijiet varji jesigu li l-atleti taghhom issirilhom screening fiziku baziku qabel jigu moghtija permess jiehdu sehem.  Naf fi cert li l-Kumitat Olimpiku Malti u assocjazzjonijiet kbar jaghmlu dan fuq il-plejers ta’ tim nazzjonali pero wiehed jirrealizza li it-testing ta` dawn biss mhux bizejjed.  Minn jaf hekk wasalx iz-zmien li jew ikun l-atleta iniffsu li jaghmel testijietr regolari, ghax wara kollox il-hajja hija prezjuza, jew inkellha wasalx iz-zmien ukoll li bhal ma hawn entita li taghmel testijiet regolari kontra id-doping (In-Nado), ikun hemm entita ohra li taghmel testijiet fizici adhoc fuq atleti minn zmien ghal zmien.

Alfred Attard

Xtaqt biex naghlaq dan l-ewwel artiklu tieghi insellem lil habib tieghi Alfred Attard u nixtieqlu fejqan ta` malajr.  Alfred apparti kien koc f’divizzjonijiet differenti huwa il-mistieden residenti fil-programm l-Argument.  L-analizi eccelnti tieghu, il-polemici li hafna drabi iqajjem, l-attenzjoni u l-imhabba tieghu lejn il-loghba tal-futbol, ghamlitlu personalita popolari fil-programm.  Kuragg Alfred u j’Alla kif ninsab cert ma indumux ma narawk lura fuq it-televizzjoni.

#BeActive Award Workplace – Press Conference

sportmt October 30, 2019 0

Illum wara nofs is-Segretarju Parlamentari għal-isport, Clifton Grima, iltaqa’ maċ-Ċermen, Diretturi u ħaddiema ta` SportMalta fil-kumpless sportiv ta` Ħal-Kirkop fl-okażżjoni tar-rebħ tal-#BeActive Workplace Award min-naħa ta` SportMalta liema premju ġie mirbuħ f’serata Gala f’Budapest, l-Ungerija.

Il-#BeActive Award hija kompetizzjoni imnehdija mill-Kummissjoni Ewropeea li tippremja l-aqwa entita’ Ewropea li tinkoraġġixxi fost kriterji oħrajn attvitajiet sportivi waqt il-ħin tax-xoghol min-naħa ta’ l-impjegati.

Is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima filwaqt li feraħ lill-ħaddiema għal dan l-unur, qal li faċli titkellem fuq inattivita, iżda SportMalta marret oltre billi tat eżempju li ġie rikonoxxut mill-Kummissjoni Ewropea.

“Dan l-unur ipoġġi lil Malta fuq nett ukoll fl-amministrazzjoni sportiva.  Il-profil ta` SportMalta huwa wieħed għoli immens barra l-pajjiż u dan l-unur ikompli jikkonferma li Malta tista’, għalkemm zgħira, tkun l-aqwa fl-Ewropa,” temm jgħid is-Segretarju Parlamentari.

Il-Kap Ezekuttiv ta` SportMalta Mark Cutajar qal li madwar sena u nofs ilu gie imnhiedi kumitat sabiex jilħaq objettiv principali dak li jagħmel l-entita’ iktar attiva.  Barra minn hekk f’kull messaġġ lil impjegati dejjem kellna bħala mira li SportMalta tkun l-aqwa fl-Ewropa.  Huwa qal li l-entita’ għandha stima kbira mill-Kummissjoni Ewropea kif ukoll minn entitatjiet kbar Ewropej u dan wara Presidenza eċċelenti.  Huwa irringrazzja lil ħaddiema li dejjem urew entużjażmu kbir f’kull ħaga li jagħmlu.  Dejjem sabu bilanċ bejn xogħol u attivita’ fiżika u dan jawgura tajjeb għal futur.

Iċ-Ċermen ta` SportMalta qal li jinsab ferm sodisfatt b’dan ir-rikonoxximent.  Huwa qal li mill-2014 SportMalta għamlet qabża fil-kwalita  liema qabża laħqet il-kulminu tagħha b’dan l-award.  Huwa qal li l-bord ta’diretturi għandu fiducja fil-ħaddiema u jemmen li dan l-award jista’ jagħti iktar profitti fil-kwalita’ minn naħa tal-ħaddiema tagħna.

Il-proġett ta` SportMalta kien imfaħħar ħafna anke mill-ġurija tant li f’kummenti waqt is-serata fl-Ungerija huma qalu li dan il-proġett kien l-aħjar wieħed mill-proġetti ppreżentati fl-aħħar 5 snin.  Il-#BeActive Awards jagħmel parti mill-European Week  of Sport li għal darbaohra kienet suċċess għal SportMalta b’iktar minn 25,000 parteċipant jieħdu sehem matul il-Ġimgħa Ewropea tal-Isport.

The President’s Solidarity Fun Run 2019

sportmt October 27, 2019 0

The President’s Solidarity Fun Run 2019, which also happens to be the 11th edition,  will be organised in aid of the Malta Community Chest Fund Foundation and will be held on Sunday 24th November at 10:00hrs.

Whilst the Run will depart from Rabat (Saqqajja Hill) and carry on for 11.3Km, the walks will commence at Paola (5.35Km), University of Malta (4.69Km) and St Venera (4.49Km).

Applications are now open, and those who’d like to join can do so by applying at San Anton Palace, the MCCFF offices, at The Palace in Valletta, or online here through www.mccf.store

A special commemorative T-shirt will be given to all those attending.  Upon presentation of the BIB, all holders are eligible to free public transport after the Fun Run from Valletta to all locations across Malta from 07:00hrs – 14:00hrs.

Please print and present your ticket/s at any Enemed Petrol Station MCCFF Offices at The Grandmaster’s Palace in Valletta or at the Reception at San Anton Palace in Attard to collect your t-shirt and participation bib. You can also register at SportMalta’s Complexes in Cottonera, Kirkop, Tal-Qroqq and Ta’ Kandja.

Register Now

SportMalta tirbah il-BeActive Workplace award imniedi mill-kumissjoni Ewropea.

sportmt October 19, 2019 0

SportMalta l-entita’ governattiva ghall-Isport rebhet l-unur ta` #BeActive Workplace waqt cerimonja Gala li saret fil-kapitali Ungeriza Budapest ilbierah.  L-unur gie pprezentat  mill-Kumissarju Ewropew ghal Edukazzjoni, Sport u Kultura, Tibor Navracsics.
Din kienet il-hames edizzjoni ta` dan l-unur u li ghalih kien hemm 63 nomina li finalment gurija apposta ghazlet tlett finalisti.  Flimkien ma` SportMalta, kien hemm ukoll l-Ungerija kif ukoll l-Estonja.
Il-progett Malti kien iffukkat fuq l-inattivita’ fil-post tax-xoghol, bi SportMalta tiprezenta pjan ta` azzjoni u konkrett sabiex il-haddiema taghha jkunu aktar attivi.  Barra minn sport varju milghub fil-hin tax-xoghol, SportMalta ghamlet serje ta` inizzjattivi ghal haddiema fi hdanha biex jghixu hajja iktar attiva u b’sahhitha.
Il-progett ta` l-entita’ kien imfahhar mill-gurija tant li f’kummenti waqt ic-cerimonja huma qalu li tant kien hemm livell gholi ta` progetti mitfugha li diga’ kien tajjeb li tasal sal-finali u ghalhekk li tirbah hija xi haga eccezzjonali.
Il-Kap Ezekuttiv ta` SportMalta, Mark Cutajar, qal li l-entita’ ghandha tkun ta` ezempju ghal dawk l-kumpaniji kollha li ghandhom numru kbir ta` haddiema jpoggu bil-qeghda ghal sieghat twal.
Huwa qal li jinsab kuntent li SportMalta qed taghti ezempju u lesta biex issa tibda twassal il-messagg ta` dan il-progett lil ohrajn.  Huwa irringrazzja lil Koordinatrici tal-progett, RoseMarie Mercieca, li mexxiet tim ta` nies li fasslu u hadmu sabiex il-progett ikun wiehed interessanti.
Ic-Cermen Ta` SportMalta, Luciano Busuttil, ferah lill-haddiema ghal dan l-unur.  Huwa qal li facli titkellem fuq inattivita’ izda SportMalta marret oltre. L-Entita tat ezempju u dan l-ezempju gie rikonoxxut mill-Kummissjoni Ewropea.
Is-Segretarju Parlamentari, Clifton Grima, qal li dan l-unur ipoggi lil Malta fuq nett ukoll fl-amministrazzjoni sportiva.  Huwa qal li l-profil ta` SportMalta huwa wiehed gholi immens barra l-pajjiz u dan l-unur ikompli jikkonferma li Malta ghalkemm zghira, tista’ tkun l-aqwa fl-Ewropa.

Super League Triathlon Pro Athletes visit School Children.

sportmt October 17, 2019 0

Super League Pro Athletes Kristian Blummenfelt (Norway), Ben Kanute (USA) and Olivia Mathias (GB) joined minister for tourism Konrad Mizzi and parliamentary secretary of sport, youth and voluntary organization Clifton Grima at San Gwann primary school to encourage them to get out and get active as they had fun both in their bikes and doing run drills on their football ground.

 

The Super League Traithlon is almost here!

sportmt October 16, 2019 0

Get to know the area for the weekend.

Make sure you visit us at the Fan Zone.

Super League Triathlon back in Malta / SportMalta to Organise Number of Events at the Fan Zone

sportmt October 7, 2019 0

Super League Triathlon (SLT) returns to Malta in 2019 for another Championship Series event and it’s set to be even bigger and better than before. In what will be the second SLT instalment of the 2019-20 season following on from Super League Jersey (28-29 September), the Mediterranean island will once again host an action-packed triathlon weekend on Saturday 19 October and Sunday 20 October, featuring some of the biggest names in the sport, including the return of Jonny Brownlee and Katie Zaferes.

SportMalta is proud to be part of this event and is organising a number of events at the Fan Zone. Events include activities for School students, Dance Activities, Fitness, BMX and also an Indoor Rowing Competition.

The Pro events are just a slice of what’s on offer for spectators to enjoy, with the introduction of the Youth and Junior racing, as well as the Age Group (AG) Aquathlons, Regattas, Fun Runs, Corporate Team Enduro races, and all-new and exciting fan experiences in the Fanzone. The AG Aquathlon and Fun Run registrations are now open , with entries starting from as little as €10.

Register Now: CLICK HERE

The President’s Fun Run 2019

sportmt October 7, 2019 0

The President’s Solidarity Fun Run 2019, which also happens to be the 11th edition,  will be organised in aid of the Malta Community Chest Fund Foundation, and will be held on Sunday 24th November at 10:00hrs.

Whilst the Run will depart from Rabat (Saqqajja Hill) and carry on for 11.3Km, the walks will commence at Paola (5.35Km), University of Malta (4.69Km) and St Venera (4.49Km).

Applications are now open, and those who’d like to join can do so by applying atSan Anton Palace, the MCCFF offices, at the The Palace in Valletta, or online here through www.mccf.store

A special commemorative T-shirt will be given to all those attending.  Upon presentation of the BIB, all holders are eligible to free public transport after the Fun Run from Valletta to all locations across Malta from 07:00hrs – 14:00hrs.

Please print and present your ticket/s at any Enemed Petrol StationMCCFF Offices at The Grandmaster’s Palace in Valletta or at the Reception at San Anton Palace in Attard to collect your t-shirt and participation bib. All the outlets listed above, are also fully equipped to be a point of sale, whereby one can visit, apply, pay and be given a tee & bib there and then.  All Enemed Petrol Stations are also a point of sale.

ONSIDE partners focus on standards and education of sport officials at their 5th meeting in Malta

sportmt October 7, 2019 0

The 5th meeting of the ONSIDE project partners took place on the 17th and 18th of September 2019 in Malta. The meeting was hosted by project partner Sport Malta. This innovative EU funded project aims to enhance the skills of sport officials in Europe through the development of new education and training products covering the generic skills which are relevant to all sports.

The project is implementing the lifelong learning strategy for the sport and physical activity sector, also known as the 7 Step Model. The project is now past the half-way point and is starting to produce tangible results for the sector.

The Occupational Map and Occupational Descriptors set the scene by describing the area of sport officiating as a whole and the main positions and roles of sport officials.  These project outputs were signed off in final draft form and are ready to be published later in the project.

The focus of Day 1 was the production of the Functional Map and Occupational Standards. EOSE Skills Development Manager Geoff Carroll led the group through a series of activities to refine the functional map and develop content for the standards.

The partners analysed the functions of the sport official under the “key roles” of:

  1. Development
  2. Health and Safety
  3. Working Relationships
  4. Rules/laws and Regulations
  5. Administration

On the evening of Day 1 partners enjoyed the fantastic hospitality of hosts Sport Malta, enjoying a walking tour of Valetta, and dinner in the traditional fishing village of Marsaxlokk.

On Day 2 the partners turned their attention to the educational outputs of the project including the Training Module Handbook and E-Learning Courses. The group brainstormed how to proceed with these outputs which will result in the development of new e-learning modules being made available to the sector. Moreover, pilot seminars will take place in the UK and Malta.

The group also heard an update on the new International Federation for Sport officials (IFSO). There is a close synergy between the ONSIDE project and IFSO and these links will be strengthened next year. It is envisioned that IFSO will be a key route to ensuring sustainability of the ONSIDE project outputs after the end of the project.

At the end of the meeting delegates had the chance to say how they felt about the meeting where comments included “very good work on functional map”, “good practical steps on education”, “very nice personal links and friendship between partners” and “great hospitality from Sport Malta”.

Patrick Vajda, President of French sport officials association AFCAM had the last word, saying “I am totally convinced that the conclusion of ONSIDE will be a real added value to the world of judges and referees”.

Big Data Tools, & Frameworks

sportmt October 3, 2019 0

We were Inpulse and these were the ideals that we strived to uphold. In the end, it was the talented people and the unmatched work they did that mattered the most…
Legwork lives on in the things we created, our memories, shared experiences and, so we don’t forget, here for good measure. It has truly been an amazing decade–goodbye.